Jazyková školka Náchod z. s.

Název projektu: MAGICKÁ ANGLIČTINA_POKRAČOVÁNÍ
Název instituce:
Jazyková školka Náchod z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015535
Popis projektu: Realizace projektu dětská skupina pro veřejnost dle zákona č. 247/2014 Sb.
Cíle projektu: Cílem projektu je rovnost žen a mužů, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.
Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

 

 

Podpořili nás

 

 

 

Název projektu: „Realizace Přírodní zahrady Jazykové školky Náchod z.s.“

Národní program životního prostředí

Podporovaná aktivita - 6. 1. C -Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

 

Výše dotace ze SFŽP ČR -  500 000 Kč

Stručná anotace projektu - Přírodně utvářená zahrada skýtá dětem možnost naplnit svou potřebu pohybu, experimentovat s přírodními materiály jako je dřevo, hlína, voda, pozorovat živočichy a rostliny v jejich přirozeném prostředí a bezprostředně prožívat střídání ročních období.

Environmentální výchova je každoročně průběžně zakotvena do Plánu výuky naší dětské skupiny.

Hlavním cílem environmentálního plánu je budovat u dětí kladný vztah k přírodě a poznávání přírodních zákonů, jejich tolerování v širších souvislostech.

Využití prvků, které jsou navrženy, bude mít dlouhodobý charakter a plány pro příští rok se budou od tohoto vybavení také odvíjet. Dále je pro nás důležité, že prvky jsou vyrobeny z přírodních materiálů, protože naše Jazyková školka se snaží používat ve všech směrech ekologicky nezávadné prostředky a vybavení.

 

 

 

 

Název projektu: Realizace Přírodní zahrady Jazykové školky Náchod z.s.

Předmět podpory: výzva č. 16/2017

Cíle projektu: Cílem projektu je rozvoj enviromentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Anotace projektu:

 

Tvoříme kvalitní dětskou skupinu, která dává dětem možnost rozvinout základní kompetence pomocí hry, učení v kolektivu a práce v okruhu různých tematických oblastí. Chceme, aby dítě, které odchází z naší Jazykové školky, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů, a to jak po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní.

 

V tomto ohledu realizací záměru jednoznačně dojde k vytvoření prostředí, které je plné podnětů, možností a informací. Nové prostředí má stimulovat dětskou fantazii, kreativitu, zvídavost, pozornost a nabízet podněty přiměřené věku dětí vedoucí k aktivnímu učení pozorováním a experimentováním.

Přírodní hřiště a jeho prvky mají poskytnout dětem co nejvíce kontaktu s přírodou, mají být nejen zdrojem her, ale i edukativních pomůcek.

 

Preenvironmentální vzdělávání je v tomto projektu zásadní a významně ovlivní výukový koncept školky. Vychází se z předpokladu, že kontakt s přírodou pomáhá formovat budoucí vztah a postoje vůči životnímu prostředí a učí k odpovědnému přístupu.

 

Přírodně utvářená zahrada skýtá dětem možnost naplnit svou potřebu pohybu, experimentovat s přírodními materiály jako je dřevo, hlína, voda, pozorovat živočichy a rostliny v jejich přirozeném prostředí a bezprostředně prožívat střídání ročních období.

 

Environmentální výchova je každoročně průběžně zakotvena do Plánu výuky naší dětské skupiny.

 

Hlavním cílem environmentálního plánu je budovat u dětí kladný vztah k přírodě a poznávání přírodních zákonů, jejich tolerování v širších souvislostech.

 

Využití prvků, které jsou navrženy, bude mít dlouhodobý charakter a plány pro příští rok se budou od tohoto vybavení také odvíjet. Dále je pro nás důležité, že prvky jsou vyrobeny z přírodních materiálů, protože naše Jazyková školka se snaží používat ve všech směrech ekologicky nezávadné prostředky a vybavení.

 

Jazyková školka Náchod z. s.

Název projektu: MAGICKÁ ANGLIČTINA
Název instituce:
Jazyková školka Náchod z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006946
Popis projektu: Realizace projektu dětská skupina pro veřejnost dle zákona č. 247/2014 Sb.
Cíle projektu: Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.
Výsledek projektu: V rámci projektu bude zřízena dětská skupina, která bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.
Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.